Jiří Chmela? a výstava Desátá planeta

\"Vernisáž\"Vernisáž\"Vernisáž

„Sesypávají se podoby i představy se vylévají, bytí se p?eskupuje. Míchá se, a brzy se zrodí i nové nekone?no…“

Václav Jamek


DESÁTÁ PLANETA

Výstava výtvarníka Jiřího Chmela?e nazvaná Výb?r fotografií z knihy Desátá planeta bude od 1. do 29. prosince 2006 otev?ena v českém centru Praha, Rytí?ská 31, Praha 1. P?edstaví v podob? velkoformátových fotografií ty nejorigináln?jší snímky ze jmenované knihy. Vernisáž výstavy se uskute?ní za osobní ú?asti výtvarníka, ve ?tvrtek 30. listopadu od 18 hodin. O jeho díle promluví V?ra Mat?j?. Ve st?edu 6. prosince se pak ve výstavní síni uskute?ní ?tení z knihy Desátá planeta nazvané „Desátá planeta ?ili veselá apokalypsa“ v podání Václava Jamka.

Jistě se vám již stalo, že jste při pohledu na tvář druhého ?lov?ka, klidnou, krásnou, vyrovnanou, najednou zahlédli n?co zcela ne?ekaného. P?ed vaším vnit?ním zrakem se zjevila jiná podoba, odrážející jeho emoce – strach, potměšilost, krutost, zlobu. Taková odhalení bývají krátká, ale ú?inná. Ve světě formalizovaných mezilidských vztah? je tato jasnoz?ivost často jediným vodítkem , jak p?ekonat p?etvářku a klam.

Kniha Desátá planeta spojující fotografie Jiřího Chmela?e a texty Václava Jamka tematizuje právě mnohovrstevnatost, mnohostrannost a proměnlivost pohledu na realitu, demonstruje možnost jejího mimorozumového vnímání. Chmela? si jako v kaleidoskopu hraje s p?eskupováním a skládáním tvar?. Všudyp?ítomné lidské t?lo, lidská tvář tak nabývají p?ízra?ných podob. Vizuální sd?lení tu stojí na prvku p?ekvapení, onoho druhého plánu pohledu, který má schopnost jít rovnou k podstat? v?ci. Nic není takové, jak se na první pohled zdá. Metoda skládání obrazů umož?uje nahlédnout do hlubin duše a nabízí nebývalou svobodu nejen fantazii tv?rce, ale i diváka. „Jde mi o to, postihnout jistý stav v?domí, který je mimo cognito, mimo tu p?íšernou neodbytnost, která vás odvrhuje zp?t do stejného kotce, A? odbo?íte, kam chcete,“ ?íká text. Ve jménu rozbití stereotyp? je vše povoleno, ?íkají fotokoláže. Chmela? využívá nejen prolínání a p?ekrývání detail? a celku, ale i jejich záměny, deformace, změny proporcí a perspektivy, šokuje prohozením jednotlivých prvk? a barev proti b?žnému o?ekávání:„Dív?í tvář propálí gotický meteorit…“ Vzniká nový sv?t, sv?t šalby a mámení:„Sny jsou pevn?jší, než se zdají.“

Skv?lá souhra slova a obrazu, umocn?ná stejně nápaditou grafickou úpravou Adély Vorbové a perfektní p?ípravou (Jerome) i tiska?ským ?emeslem (Východo?eská tiskárna) dává i knize jako celku podobu provokující k hledání souvislostí a skrytých významě. Je to celek, ke kterému se ?tená? bude vracet a stále nalézat nové ?et?zce výkladu. Je to kniha, jíž se lze inspirovat i nechat unést, kterou lze prohlížet i promýšlet. Námět? je tu mnoho: svár duše a těla, uzav?enosti a volnosti, ulpívavosti a svobody, sv?tla a stínu, kone?ného a nekone?ného, pomíjivosti a v??nosti.

„Postrkujeme náhodu, aby mluvila za nás,“ ?íká Jamek. Chmela?ova práce s fotografií však sv?d?í i o d?kladné p?íprav?, režii mužských i ženských modelů (celkem je jich osm), cílené volb? rekvizit i promýšlení jednotlivých variací. Kombinací p?vodních snímků a jejich následnou montáží, v n?kterých p?ípadech i vícenásobnou expozicí realizuje svoji pot?ebu volné tvorby a svobodného názoru.

Jiří Chmela? se narodil v roce 1950, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po práci v zahrani?ním obchod? a diplomatických službách se rozhodl pln? v?novat výtvarné ?innosti. Vytváří asambláže, objekty i fotografie. Vystavuje především v zahrani?í, kde od roku 1980 žije. Spisovatel Václav Jamek v sou?asné dob? přednáší francouzskou literaturu na Karlov? univerzit? v Praze. Je autorem ?ady esej?, několika próz i sbírek poezie. Píše ?esky i francouzsky.

Také kniha Desátá planeta vydaná pražskou agenturou Jerome, která ji připravila v koordinaci s JCARTS, Monako, je dvojjazy?ná. Možnost konfrontace českého a francouzského podoby textu jí pro zasv?ceného ?tená?e dává další zajímavou podobu.

V?RA MAT?J? 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *